Agencja reklamowa - banery - neony - oklejanie samochodów - kasetony reklamowe
Projektowanie nowoczesnych reklam wizualnych
12 października, 2016
Darmowe ogłoszenia nieruchomości Zamki na sprzedaż Domy Lokale Mieszkania na sprzedaż
Jak bezpiecznie zakupić nieruchomość?
15 października, 2016

Czym są akty notarialne i ile kosztuje ich sporządzenie?

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Akt notarialny jako podstawowy dokument urzędowy

Akty notarialne przyporządkowuje się do fundamentalnych dokumentów urzędowych, dzięki którym konkretnie zostaje wskazana czynność prawna. Przygotowuje się je wtedy, gdy zdecydowanie domagają się tego akty prawne albo jeżeli dwie osoby okazują taką chęć. Od tych dwóch składników uzależniona jest sama postać danego aktu notarialnego, która może być ograniczona w kilku przypadkach:

 • Jeżeli osoba wcale nie potrafiąca czytać złoży oświadczenie woli na piśmie
 • W sprawie umowy zobowiązującej do przekazania własności nieruchomości
 • W przypadku umowy przenoszącej własność nieruchomości, którą zawiera się w zamyśle uskutecznienia występującego już wcześniej zobowiązania do przekazania własności nieruchomości
 • Dotyczy również umowy zawieranej w zamiarze wydłużenia okresu wieczystego użytkowania
 • Umowy, która obliguje do przemieszczenia upoważnienia wieczystego użytkowania i umowa przenosząca takie prawo
 • Oświadczenia osoby będącej fundatorem w czasie podpisywania umowy darowizny
 • Umowy mówiącej o podziale spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się przejmowania poprzez kolejnego spadkobiercę prawnego i rozwiązanie tegoż zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej oraz spółki akcyjnej
 • Umowy przekazania własnościowego spółdzielczego prawa do określonego lokalu

W postaci dokumentu notarialnego mogą być napisane również testamenty – inaczej rozporządzania majątkiem przed śmiercią, lecz nie jest to kategorycznie wymagane przez przepisy prawa – poza art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są niewiążące jeśli Spadkodawcy praktycznie w ogóle nie są w stanie w świadomy sposób wyrazić swojej woli czy podjąć decyzji oraz swobodnie przejawić woli. Taka sytuacja ma miejsce też, jeżeli powstają kwestie sporne, by Następcy sporządzili testament określonej treści albo rozporządzili swoim majątkiem pod wpływem groźby. Oryginały wszystkich aktów notarialnych pozostają w kancelarii notarialnej oraz tam muszą być przechowywane. Stronom i innym uprawnionym osobom notariusz przekazuje wypisy, które mają taką samą skuteczność prawną jak pierwowzór. Wypis aktu notarialnego musi być precyzyjnym odwzorowaniem oryginału. Notariusz opatruje go pieczęcią i odręcznym podpisem. Wypis, którego ilość arkuszy jest większa niż jeden, musi spełniać następujące warunki:

 • Mieć ponumerowane wszystkie strony
 • Spojone wszystkie strony w jedną całość
 • Jakakolwiek strona musi posiadać parafki
 • Wypis musi być spojony pieczęcią

Podział opłat notarialnych i ich wartość

Każdorazowa pobierana przez notariusza opłata jest regulowana przez odpowiednie ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych i – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zatem notariusz nie może otrzymywać zawyżonej odpłatności od Klientów, bowiem jest przedstawicielem publicznym oraz nieprzerwanie musi pracować na rzecz zabezpieczenia obrotu prawnego. Do jego zasadniczych czynności prawnych przynależy przygotowywanie aktów notarialnych, świadectw dziedziczenia, poświadczeń (daty przedłożenia dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu albo kopii z przedłożonym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu lub w dokładnym miejscu), zapisywanie raportów (np. spółek), doręczanie oświadczeń, zabieranie do magazynowania papierów wartościowych, dokumentów oraz pieniędzy, tworzenie wypisów, odpisów i wyciągów np. testamentów, tworzenie protestów weksli oraz czeków, przygotowywanie wzorów aktów, świadectw oraz pozostałych dokumentów. Opłaty notarialne można podzielić na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków oraz darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, mianowicie wartość przedmiotu czynności prawnej oraz odsetek od nadwyżki. Inaczej mówiąc, końcowa wielkość zapłaty, którą uzyskuje notariusz za dokonanie pojedynczej czynności prawnej. Dla wartości przedmiotu czynności notarialnej do 3.000 zł sięga ona 100 zł, ponad 3.000 do 10.000 zł – 100 zł i 3% nadwyżki ponad 3.000 zł, powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł oraz 2% nadwyżki ponad 10.000 zł, ponad 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł i 1% nadwyżki ponad 30.000 zł, wyżej niż 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł oraz 0,4% nadwyżki powyżej 60.000 zł, powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł i 0,2% nadwyżki powyżej 1.000.000 zł, ponad 2.000.000 zł – 6.770 zł i 0,25% nadwyżki ponad 2.000.000 zł (z ograniczeniem, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, zaś w sytuacji, gdy czynności przeprowadzanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7.500 zł). Dokładny cennik pozostałych opłat notarialnych – wysokości opłat sądowych, podatku od spadków i darowizn oraz wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych – można znaleźć pod linkiem: Notariusz Toruń cennik

Strona używa cookies
Ok