Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Wizyta u ortodonty
3 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Mapy do celów projektowych
8 sierpnia, 2019

Opieka nad dzieckiem – Rozwód

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to uprawnienia i obowiązki rodziców dotyczące małoletniego dziecka, obejmujące między innymi obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Komponentami sprawowania opieki nad dzieckiem są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie ma za zadanie wykazać w trakcie postępowania, że dysponuje środkami wystarczającymi do przejęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania oraz zarobki wystarczające do utrzymania. Niezbędne jest także potwierdzenie bycia roztropnym i opiekuńczym rodzicem, który zapewni dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W ocenie, któremu z rodziców przyznać władzę rodzicielską, sąd powinien przede wszystkim kierować się korzyścią dziecka. W tym przypadku zasadniczy jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, jak również otoczenie, w którym dziecko będzie wychowywane.

W tym celu sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą też deklaracje świadków, na przykład rodziny lub znajomych, mających wiedzę na temat dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ustalenia wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO ROZPRAWY O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym przypadkiem wezwania w tej sprawie adwokata jest rozwód lub separacja. Jest umotywowana brakiem możliwości wspólnego pełnienia opieki, formy wychowywania dziecka, w głównej mierze gdy pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Adwokat wnosi postępowanie na rzecz jednej ze stron o przyznanie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta oraz ograniczenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na ciężki charakter tego rodzaju procesów warto zaangażować dobrego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W SPRAWIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Opieka naprzemienna

Zwykle trafnym metodą z uwagi na dobro dziecka jest ciągła obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o formie wykonywania obowiązku i zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje prawnik, jednak może również zaistnieć w kształcie zaprotokołowanej deklaracji w czasie rozprawy.

Istotna jest treść porozumienia, uwzględniająca informacje takie jak: wszelkie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i postanowienia jakie decyzje rodzice będą podejmować razem, a jakie osobno. W zakresie porozumienia prawnik może dodać dopełniające ustalenia, na przykład odnośnie alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z wypracowaniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może wesprzeć ich jako bezstronny mediator. Może to ułatwić wzajemne zrozumienie i określenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka i przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Rezultatem tego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków i porównywalnej, ale niekoniecznie tej samej ilości czasu spędzanego z dzieckiem. To oznacza, że dziecko ma różne miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie opieki nad dzieckiem

Jeśli rodzice nie mogą przygotować zgodnego porozumienia, wtedy sąd wydaje wyrok na bazie uzyskanych opinii i dowodów. Władza rodzicielska może zostać powierzone tylko jednemu rodzicowi umniejszając obowiązki i prawa drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także możliwość złożenia wniosku o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W wyjątkowych sprawach można ubiegać się o całkowite pozbawienie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać wystawiony przez adwokata, gdy użyte uprzednio łagodniejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, albo kiedy rodzic nadużywa swoich uprawnień czyli dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w sytuacji gdy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka oraz brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem lub kiedy rodzic nie może wykonywać swoich obowiązków na przykład z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe na długi okres czasu, kiedy te czynniki zanikają można wnioskować o przywrócenie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest przejściowa. W takim przypadku można wystąpić o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie czasowe zawieszenie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka i kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest identyczne do pozbawienia prawa do opieki nad dzieckiem, jednak łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Orzeczenie o odebraniu albo zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o zwrócenie praw w każdym momencie. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej obowiązkowa jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe przeszkody nie są już obecne, a dla dobra rozwoju dziecka, uczestnictwo rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Kontakt z kancelarią: www.adwokat-torun.eu

Strona używa cookies
Ok